Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Dąbrowicach

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/210/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2022-2035 Justyna Kawałczewska 2022-07-08 15:07:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2022 rok Justyna Kawałczewska 2022-07-08 15:07:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz sposób podziału środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród" Justyna Kawałczewska 2022-07-08 15:04:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących obywateli Ukrainy Justyna Kawałczewska 2022-07-08 15:01:42 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Dąbrowice pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Powiatu Kutnowskiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa Justyna Kawałczewska 2022-07-08 14:58:04 dodanie dokumentu
Zmiana do projektu uchwał w dniu 29.04.2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok oraz WPF Justyna Kawałczewska 2022-07-08 14:56:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/210/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2022-2035 Justyna Kawałczewska 2022-07-08 14:55:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2022 rok Justyna Kawałczewska 2022-07-08 14:53:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 Justyna Kawałczewska 2022-07-08 13:49:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu finansowania usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z tereny Gminy Dąbrowice Justyna Kawałczewska 2022-07-08 13:48:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Dąbrowice Justyna Kawałczewska 2022-07-08 13:46:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/210/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2022-2035 Justyna Kawałczewska 2022-07-08 13:46:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2022 rok Justyna Kawałczewska 2022-07-08 13:44:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania Delegata do reprezentowania Gminy Dąbrowice w Łódzkim Stowarzyszeniu Samorządowym "PomagaMY" Justyna Kawałczewska 2022-07-08 12:42:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/210/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2022-2035 Justyna Kawałczewska 2022-07-08 12:41:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2022 rok Justyna Kawałczewska 2022-07-08 12:38:34 dodanie dokumentu
XLIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 12.07.2022 r. Justyna Kawałczewska 2022-07-08 12:36:05 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liliopol Patrycja Dębicka 2022-07-08 12:31:41 edycja dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liliopol Patrycja Dębicka 2022-07-08 10:30:08 edycja dokumentu
Ocena jakości wody -czerwiec 2022 r. Patrycja Dębicka 2022-07-06 11:13:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP z Gminy Dąbrowice w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gmninę Justyna Kawałczewska 2022-07-05 13:25:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMY" i przystąpienia do Stowarzyszenia Województwa Łódzkiego Justyna Kawałczewska 2022-07-05 13:07:57 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 63/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 05 lipca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3.868.418,66 zł Patrycja Dębicka 2022-07-05 12:03:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia :Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowice na 2022 rok Justyna Kawałczewska 2022-07-05 11:29:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/235/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 01 lipca 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-07-05 11:20:14 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/235/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 01 lipca 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-07-05 11:19:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLII/236/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 01 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/210/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2022 - 2035 Patrycja Dębicka 2022-07-05 11:17:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/239/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 01 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2021 rok. Patrycja Dębicka 2022-07-05 11:16:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/238/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 01 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2022-07-05 11:15:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/240/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 01 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowice z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok Patrycja Dębicka 2022-07-05 11:14:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/143/2020 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2021-2035 Justyna Kawałczewska 2022-07-05 10:36:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2021 rok Justyna Kawałczewska 2022-07-05 10:35:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku Justyna Kawałczewska 2022-07-05 10:34:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowicach Justyna Kawałczewska 2022-07-05 10:06:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Justyna Kawałczewska 2022-07-05 10:03:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju Justyna Kawałczewska 2022-07-05 10:01:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowice Justyna Kawałczewska 2022-07-05 10:00:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowice na rok 2022 Justyna Kawałczewska 2022-07-05 09:53:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2022-2035 Justyna Kawałczewska 2022-07-05 09:48:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowice na 2022 rok Justyna Kawałczewska 2022-07-05 09:41:33 dodanie dokumentu