szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo lokalne:
Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowice

Uchwała Nr IX/64/03

Rady Gminy Dąbrowice

z dnia 27 sierpnia 2003 r.

 


w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003, Nr 80, poz.717) Rada Gminy, uchwala :


§ 1
. Strategię Rozwoju Gminy Dąbrowice stanowiącą załącznik do uchwały.
§ 2
. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowice.
§ 3
. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                             Andrzej Sarwas

 

STRAREGIA ROZWOJU GMINY  DĄBROWICE

Rozdział 1. Wprowadzenie

Rozdział 2. Diagnoza stanu gminy

Rozdział 3. Cele strategiczne, główne i szczegółowe

 

I. WPROWADZENIE

Zarządzanie gminą wiąże się z codziennym podejmowaniem różnorodnych działań oraz dokonywaniem wyborów ważnych dla lokalnej społeczności. Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia samorządowe w zarządzaniu gminą, potrzebę poprawienia jakości świadczonych mieszkańcom usług oraz konieczność długofalowego planowania rozwoju gminy Rada Gminy postanowiła przyjąć Strategię Gminy Dąbrowice. Jest to pierwszy dokument w którym w sposób całościowy określono cele i zaprogramowano rozwój Gminy Dąbrowice do 2010 roku.

Potrzeba posiadania strategii wynika nie tylko z uwarunkowań zewnętrznych          i standardów europejskich, ale także z pragmatycznego punktu widzenia. Powinna ona być skutecznym narzędziem w procesie rozwoju gminy. Dzięki powiązaniu celów zapewniona zostanie kompleksowość działań oraz znacznie lepsza efektywność gospodarowania zasobami i środkami finansowymi. Realizacji Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowice powinny towarzyszyć zasady:
a) samorządności terytorialnej - samodzielnego kształtowania polityki zmierzającej do poprawy sytuacji mieszkańców;
b) współpracy administracji rządowej, samorządów t
e
rytorialnych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i mieszkańców

c) dostosowania założeń programowych, regulacji prawnych i standardów do uznanych zasad i norm międzynarodowych;
d) jawności, akceptacji i kontroli społecznej wszelkich działań publicznych.

Przyjęcie powyższych zasad będzie służyć osiąganiu zrównoważonego rozwoju gminy jej infrastruktury społecznej i technicznej, harmonizującej z rozwojem gospodarczym i ochroną sfery ekologiczno-przestrzennej.

We wszystkich działaniach będą uwzględniane skutki społeczne i ekologiczne, pozwalające rozwijać aktywność gospodarczą w gminie .

Strategia będzie :

- podlegać weryfikacji i uzupełnieniom wynikającym z nowych potrzeb społeczności lokalnej,
- spójna z dokumentami programowymi w zakresie rozwoju regionalnego         i      rozwoju kraju,
- dokumentem wyjściowym dla innych programów gospodarczych gminy..

Strategia dotyczy wszystkich dziedzin związanych z realizacją zadań gminy i ma na celu przyszły rozwój gminy Dąbrowice .


Diagnoza stanu gminy.

 

Gmina Dąbrowice jest gminą rolniczą, o powierzchni 4594 ha, w tym 93,6 % powierzchni stanowią użytki rolne.

Obszar gminy stanowią tereny o bardzo korzystnych warunkach agroekologicznych, występują dobre gleby sprzyjające uprawie pszenicy jarej        i ozimej oraz buraków cukrowych, a także rozwojowi ogrodnictwa        i      warzywnictwa.

Teren gminy zaliczany jest do obszarów wielofunkcyjnego rozwoju wsi opartego na procesach restrukturyzacji rolnictwa z dominacją funkcji rolniczych oraz     z predyspozycjami do intensyfikacji produkcji rolnej.

Gmina Dąbrowice posiada gleby o wysokich wartościach bonitacyjnych 1,17 – 1,10. Ilość gruntów ornych wzrosła z 4277 ha w 1995 roku do 4.301 ha w 1998 roku.

Około 50 % powierzchni gruntów ornych to tereny na glebach o klasach bonitacyjnych II i III. Ponad 40 % powierzchni gruntów ornych to gleby w IV klasie bonitacyjnej. Użytki zielone stanowią zaledwie 2 % ogólnej powierzchni gminy, natomiast lasy i grunty leśne stanowią zaledwie 12 ha tj. 0,27 % jej powierzchni.

Ludność gminy zatrudniona jest głównie w rolnictwie, następnie w mniejszym stopniu w usługach, handlu i rzemiośle oraz w przemyśle, ale poza terenem gminy.

Ze względu na sąsiedztwo miasta Krośniewice w woj.łódzkim oraz miasta Chodecz i Lubień Kujawski w woj. kujawsko – pomorskim ludność gminy korzysta z możliwości zatrudnienia w większych miejscowościach, zwłaszcza    w przemyśle i transporcie.

Ilość gospodarstw rolnych wynosi 585 na 845 gospodarstw domowych.

 

UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY DĄBROWICE

SZANSE ROZWOJU :

I. Uwarunkowania zewnętrzne :

 • Wzrost koniunktury gospodarczej kraju, dynamika wzrostu dochodów państwa,
 • Sukcesywny spadek stopy inflacji i oprocentowania kredytów inwestycyjnych,
 • Stabilizowanie się pozytywnych efektów reformy samorządowej,
 • Dalsze przekształcenia i restrukturyzacja gospodarki, w tym podjęcie działań wspierających rolnictwo.

II. Uwarunkowania wewnętrzne :

 • Potencjalne możliwości specjalizacji i intensyfikacji produkcji rolnej,    w tym produkcji zdrowej żywności,
 • Inwestycje w zakresie zabezpieczenia i modernizacji infrastruktury technicznej,
 • Rozwój samorządności jako czynnik sprzyjający efektywnemu zarządzaniu.

OGRANICZENIA I ZAGROŻENIA ROZWOJU

I. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE

 • Brak czytelnej polityki przekształceń i rozwoju rolnictwa,
 • Utrzymywanie się wysokiej stopy oprocentowania kredytów inwestycyjnych,
 • Trudności dla napływu kapitału zewnętrznego,
 • Położenie gminy w regionie, w obszarze peryferyjnym, nie przewidzianym do realizacji programów i zadań publicznych o znaczeniu krajowym.

II.UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE

 • Niekorzystna struktura produkcyjna gospodarstw rolnych i ich niedoinwestowanie techniczne,
 • Niekorzystne zmiany demograficzne, niski przyrost naturalny, znikoma liczba ludności z wykształceniem wyższym i mała ze średnim,
 • Dekoncentracja zabudowy zwiększająca koszty budowy i eksploatacji systemów technicznego wyposażenia.

III. Cele strategiczne, główne i szczegółowe.

 1. Celem strategicznym rozwoju gminy jest zrównoważony i harmonijny rozwój gminy sprzyjający poprawie jakości życia mieszkańców.
 2. Cele główne i szczegółowe :

1.Administracja, edukacja i kultura

Cel główny: Zapewnienie wysokiej jakości usług administracji, oświatowych oraz dostępu do kultury w ramach istniejącej bazy lokalowej.

Cele szczegółowe:

 1. Usprawnienie pracy administracji samorządowej i kontaktów                       z interesantami,
 2. Wypracowanie nowych kierunków współpracy z mieszkańcami gminy
 3. i organizacjami pozarządowymi .

 4. Wspomaganie i promowanie różnych form edukacji dzieci, młodzieży       i dorosłych – praca ciągła
 5. Rozwijanie i promowanie różnych form nabywania nowych i zmiany posiadanych kwalifikacji zawodowych szczególnie wśród rolników – praca ciągła
 6. Komputeryzacja wraz z udostępnieniem internetu w bibliotece gminnej      i świetlicy środowiskowej, termin realizacji - rok 2003 - 2004, wartość zadania - 20.000 zł.
 7. Podniesienie skuteczności nauczania.
  • Stałe doskonalenie zawodowe nauczycieli - praca ciągła,
  • Opracowywanie autorskich programów nauczania przez nauczycieli uwzględniających lokalne uwarunkowania oraz potrzebę przygotowania młodzieży do sprostania współczesnym wyzwaniom, termin realizacji - rok 2003 - 2004.
 1. Poprawienie warunków dowozu uczniów do szkół.
  • Poprawienie stanu dróg, systematyczne remonty i modernizacje,
  • Budowa ścieżek rowerowych i propagowanie korzystania z tego środka lokomocji tam gdzie jest to możliwe, termin realizacji - rok 2005 - 2010,
 1. Zintegrowanie działalności kulturalnej szkół i Świetlicy Środowiskowej,
 2. Propagowanie kultury fizycznej, z wykorzystaniem sali gimnastycznej – Gimnazjum i gminnego boiska do piłki nożnej.
 3. Organizowanie stałych imprez masowych /dożynki gminne/, konkursów /głównie związanych z tematyką ekologiczną, przeciw pożarową i samorządem terytorialnym/ oraz uroczystości okolicznościowych, praca ciągła.
 4. Stała współpraca z regionalną prasą i wydawnictwami oraz regionalnymi rozgłośniami radiowymi i telewizyjnymi w zakresie promocji gminy

 


 

2. Rozwój gospodarczy

Cel główny: Stymulowanie rozwoju gospodarczego opartego na istniejących zasobach w celu przeciwdziałania bezrobociu.

Cele szczegółowe:

 1. Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowice ze szczególnym uwzględnieniem terenów pod aktywizację gospodarczą.
  • Zabezpieczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego odpowiednich terenów pod wszelkiego rodzaju działalności pod aktywizację gospodarczą (w trakcie tworzenia Planu).
  • Udzielanie wszechstronnej pomocy ze strony Urzędu Gminy         w zakresie pokonywania barier administracyjnych, prawnych, organizacyjnych i materialnych osobom podejmującym działalność gospodarczą, praca ciągła,
 1. Zabezpieczenie i opracowanie planów zagospodarowania terenów przylegających do tras komunikacyjnych.
 2. Wspieranie tworzenia grup producenckich.
  • Szkolenia w zakresie nowoczesnej produkcji rolniczej , marketingu rolniczego, ekonomii i organizacji, termin realizacji - lata 2003 - 2004.
  • Udzielanie grupom producenckim wszechstronnej pomocy ze strony Urzędu Gminy w zakresie organizacji rynku zbytu oraz promocji produktów rolnych, pochodzących z terenu gminy praca ciągła.
 1. Aktywne zwalczanie bezrobocia poprzez tworzenie dogodnych warunków do inwestowania na terenie gminy.
  • Tworzenie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz udzielanie wszechstronnej pomocy osobom podejmującym działalność gospodarczą.
  • Organizowanie robót publicznych, prac interwencyjnych itp. Oraz wdrażanie programów mających na celu ograniczanie bezrobocia i biedy.


 

3. Ekologia

Cel główny: Poprawa stanu środowiska naturalnego i ochrona zasobów przyrodniczych .

Cele szczegółowe:

 1. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy – praca ciągła
 2. Propagowanie wśród mieszkańców zachowań przyjaznych środowisku - praca ciągła,
 3. Aktywna działalność w Związku Gmin Regionu Łódzkiego i Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.
  • Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków na inwestycje proekologiczne
 1. Zalesianie gruntów o niskiej przydatności rolniczej.
  • Stopniowe zalesianie gruntów kl. VIz i VI szczególnie położonych na terenach wyniosłych, termin realizacji - rok 2003-2010
  • Poszukiwanie źródeł finansowania prac zalesieniowych oraz rekompensat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, termin realizacji - rok 2003 - 2010.

 1. Wdrażanie systemu segregacji odpadów u źródeł ich powstawania.
  • Podjęcie działań w celu wypracowania i utrwalenia nawyku segregacji odpadów na poziomie gospodarstwa domowego, praca ciągła,
 1. Przestrzeganie ładu przestrzennego w budownictwie i lokalizacji inwestycji.
  • Staranne dobieranie lokalizacji wszelkich budowli i budynków pod kątem zachowania walorów krajobrazu, praca ciągła,
  • W budownictwie jednorodzinnym przestrzeganie zasady dobrego wkomponowania budynków w krajobraz /projekty budynków odpowiednie do zabudowy wiejskiej/, praca ciągła,
  • Dbałość o estetyczny wygląd poszczególnych posesji i całych miejscowości, praca ciągła.


 

4. Zdrowie i opieka społeczna

Cel główny: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług medycznych o wysokiej jakości i polepszenie dostępności usług dla niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie dostępności do świadczonych usług medycznych
  • umożliwienie korzystania z usług specjalistów.
 1. Objęcie opieką społeczną wszystkich kwalifikujących się do otrzymania pomocy.
  • Dążenie do zmniejszania liczby korzystających z pomocy opieki społecznej poprzez zwiększanie możliwości zatrudnienia, praca ciągła.
 1. Powszechne dożywianie dzieci w szkołach.
 2. Dążenie do umożliwienia korzystania z zajęć rehabilitacyjnych dzieci         z wadami kręgosłupa, praca ciągła
 3. Podejmowanie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych.
  • Łamanie barier architektonicznych na terenie gminy /obiekty użyteczności publicznej/, termin realizacji - rok 2004-2007.


 

5.Infrastruktura techniczna

Cel główny: Poprawa i rozwój istniejącej infrastruktury technicznej w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług dla mieszkańców i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

Cele szczegółowe:

 1. Wdrożenie programu kompleksowego oczyszczania ścieków.
  • Budowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowicach realizacja - lata 2006 - 2008, wartość zadania - 500.000 zł,
 1. Modernizacja szlaków komunikacyjnych.
 2. Gazyfikacja gminy.
  • Doprowadzenie gazu ziemnego oraz rozprowadzenie po terenie całej gminy, termin realizacji - rok 2007 - 2010.


 

6.Współpraca zagraniczna

Cel główny: Nawiązanie kontaktów z zagranicznymi gminami partnerskimi       w celu wymiany doświadczeń, skutecznego przygotowania do wejścia do Unii Europejskiej i wspólnego uczestnictwa w programach unijnych.

Cele szczegółowe:

 1. Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z gminami partnerskimi          w krajach Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej.
 2. Promocja gminy, powiatu i województwa w krajach, w krajach partnerskich
  • aktywne poszukiwanie inwestorów zagranicznych,
  • zapraszanie partnerów zagranicznych do uczestniczenia               w uroczystościach, imprezach okolicznościowych i ważnych wydarzeniach.
 1. Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do standardów Unii Europejskiej. Termin realizacji: 2004 - 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje udostępnił:Joanna Jelonek
data udostępnienia: 2004-02-28 10:18:42
ostatnia modyfikacja: Joanna Jelonek 2004-02-28 11:08:35 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 217744