szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIE O NABORZE:
Podinspektor ds. księgowości podatkowej
poka wszystkie dokumenty

1.Wójt Gminy Dąbrowice

 

          Na podstawie art.11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008 r. Nr 223,  poz. 1458/        

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

I. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Gminy

     w Dąbrowicach

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Podinspektor ds. księgowości podatkowej

 

III. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania;


 

2. Niezbędne :

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych,

c)  kwalifikacje wymagane  : wykształcenie wyższe i  co najmniej roczny staż pracy /preferowany w administracji publicznej/,

d) brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciw działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia

f) biegła znajomość obsługi komputera,

g) znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym.

 

 

3.Wymagania dodatkowe:

 

a)preferowana praktyczna znajomość zagadnień księgowości podatkowej i budżetowej i  praktyczna znajomość obsługi programów komputerowych z zakresu podatków i budżetu,

b)kreatywność, komunikatywność, skrupulatność, umiejętność efektywnego zarządzania czasem pracy, umiejętność analitycznego myślenia, komunikacja werbalna i pisemna.

 

 

 

 

 

 

 

IV.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a)      kompletowanie wniosków, przygotowanie decyzji, naliczanie i przelewanie środków finansowych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

b)     prowadzenie księgowości podatkowej,księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów,niezbędnych ksiąg i kartotek w zakresie podatków i opłat,czynszów -księgowanie dokumentów w systemie komputerowym,

c)     sporządzanie zestawień i innych informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej,

d)     prowadzenie spraw z zakresu odraczania, rozkładania na raty oraz umarzania zobowiązań podatkowych ,

e)     rozliczanie sołtysów z inkasa zobowiązań podatkowych,

 

 

V.Wymagane dokumenty:

 

-życiorys (curriculum vitae CV)

-list motywacyjny

-dokument poświadczający wykształcenie ( zaświadczenie, dyplom, świadectwo )

         - kwestionariusz osobowy/druk do pobrania z załącznika/

         - oświadczenie /druk do pobrania z załącznika/                          

         - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

VI.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie oryginałów lub odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem ( oryginał do wglądu na żądanie komisji)  , osobiście, w siedzibie urzędu :  99-352 Dąbrowice ,ul.Nowy Rynek 17 ( sekretariat) do dnia 11 września  2009r. roku, do godz. 15.00, w zamkniętych kopertach  z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości podatkowej

♦ Dokumenty, które będą doręczone do urzędu po wyżej określonym terminie i godzinie, nie będą rozpatrywane.

♦ Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu ( korytarz na parterze ).

♦ Dokumenty osób, które nie zostaną zaproszone do zawarcia umowy, będą do odbioru w sekretariacie Urzędu, w godzinach pracy urzędu. Urząd nie będzie odsyłał złożonych dokumentów.

 

     

                                                                                              Wójt Gminy Dąbrowice

                                                                                                Władysław Rosiak

                                                                                              

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ

O ZATRUDNIENIE

 

1.      Imię (imiona) i nazwisko .................................................................................................

2.      Imiona rodziców ..............................................................................................................

3.      Data urodzenia .................................................................................................................

4.      Obywatelstwo ...................................................................................................................

5.      Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ............................................................

..........................................................................................................................................

(dokładny adres)

6.      Wykształcenie ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

...........................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł  naukowy)

 

7.      Wykształcenia uzupełniające ...........................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

(kurs, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 

8.      Przebieg dotychczasowego zatrudnienia: ........................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 

9.      Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 

10.  Oświadczam, że pozostaję/ nie pozostaję*) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

11.  Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym

seria……………………… nr ..........................................................................................

wydanym przez  ...............................................................................................................

albo innym dowodem tożsamości ....................................................................................

…………………………………………………………………………………………...

.......................................                               ..............................................................

     (miejscowość i data)                              (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

 

Ja niżej podpisany/a .....................................................................................................................

                                                                             ( imię i nazwisko )

 

zamieszkały/a ..............................................................................................................................                  

                                                                                                   ( adres zamieszkania )

 

legitymujący/a się dowodem osobistym .....................................................................................

                                                                                   ( seria i numer )

 

wydanym przez ............................................................................................................................

 

 

przystępując do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w związku z art. 3 ust.1 pkt 1) i 3) oraz ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) i w związku z postanowieniami Zarządzenia Nr 71/ 2006 Wójta Gminy Grabów z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie prowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudnianych w Urzędzie Gminy w Grabowie

 

                                                        o ś w i a d c z a m

 

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, że :

 

 posiadam obywatelstwo polskie *

 posiadam pełną zdolność do czynności prawnych *

 korzystam z pełni praw publicznych *

 nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne *

 nie byłem/am jak również nie jestem karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie *

 nie byłem/am jak również nie jestem karany/a karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ) *

 wyrażam zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz.1631 ) *

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesów rekrutacji i selekcji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)*.

 

 

..........................................................                                                  ...........................................

   ( miejscowość i data )                                                                                                                                                 ( podpis )

 

 

* jeżeli dotyczy kandydata, należy kwadrat przekreślić znakiem „X”

 

 
informacje udostępnił:Joanna Jelonek
data udostępnienia: 2009-09-01 08:26:38
ostatnia modyfikacja: Joanna Jelonek 2009-09-01 08:26:38 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 216058