szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ogłoszenie o wyniku przetargu:
Droga Wodna-Błonie

 

Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

           Zamieszczanie obowiązkowe

        Zamieszczanie nieobowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego                                        Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów  

Zawarcia umowy ramowej                                     

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień Publicznych?

   tak                 Numer ogłoszenia w BZP:  ___208222_____________________                     nie   

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

   tak                 nie   

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I.1) Nazwa i adres

Nazwa:  Gmina Dąbrowice

 

Adres pocztowy:  ul. Nowy Rynek 17

Miejscowość:  Dąbrowice

 

Kod pocztowy:

99-352

Województwo:

łódzkie

Tel.:  0-24 252-25-87

 

Faks:  0-24 252-25-87

 

I.2) Rodzaj zamawiającego

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna

   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  

   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić):           

   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

        sąd lub trybunał

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia   

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa drogi w Dąbrowicach ul. Wodna „Błonie” działka nr ewid. 1267

II.1.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane                      Dostawy                             Usługi 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Wspomniana droga ul. Wodna w potocznej nazwie „Błonie” przebiega przez miejscowość Dąbrowice i łączy drogę gminną Dąbrowice – Bzówki nr 102857E z drogą powiatową Dąbrowice – Augustopol nr 2154E. Jest drogą dojazdową do posesji i gospodarstw rolnych.  Przebudowywana droga jest drogą gruntową, ulepszoną (żwirowana) o znacznych nierównościach i nieprawidłowych spadkach poprzecznych.

Parametry techniczne drogi:

-    klasa techniczna drogi „D”

-    prędkość projektowana 40 km/h

-    szerokość jezdni 4,5 m.

-    szerokość pobocza jednostronne 1,0 m.

Konstrukcja nawierzchni drogi:

-    istniejące podłoże gruntowe G1 (żwirowane gr. ok. 20 cm)

-    podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 

-    podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 - 20 cm

-    warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 4 cm

-    warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 gr. 4 cm

Wzmocnienie pobocza kruszywem łamanym z zagęszczeniem gr. 15 cm.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

 

Główny przedmiot

45.23.31.42-6

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

...-

...-

 


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość   189.387,73                                                              Waluta   PLN    

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony       

Przetarg ograniczony           

Negocjacje z ogłoszeniem   

Dialog konkurencyjny       

 

Negocjacje bez ogłoszenia

Zamówienie z wolnej ręki

Zapytanie o cenę

Licytacja elektroniczna

IV.2) Informacje administracyjne

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

    tak     wskazać projekt/program:                                     nie

 


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):     Nazwa (jeżeli dotyczy):    ______________________________________________

V.1) Data udzielenia zamówienia:     28/07/2009 (dd/mm/rrrr)

V.2) Liczba otrzymanych ofert:   1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Nazwa:  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

 

Adres pocztowy:  ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 13

 

Miejscowość:  Kutno

 

Kod pocztowy:

99-300

Kraj/województwo:

Polska / łódzkie

V.4) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIEPODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
(bez VAT)

Cena wybranej oferty­­­­­­­­­­­­­­   189.387,73

Oferta z najniższą ceną   189.387,73  / Oferta z najwyższą ceną   189.387,73

Waluta:  PLN

 
informacje udostępnił:Joanna Jelonek
data udostępnienia: 2009-07-28 11:43:12
ostatnia modyfikacja: Joanna Jelonek 2009-07-28 11:43:12 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 216057