szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ogłoszenie o wyniku przetargu:
Ogłoszenie o zakończeniu przetargu na Modernizacje drogi Kapuśnik w Dąbrowicach

Dąbrowice: Modernizacja drogi Kapuśnik w Dąbrowicach dz. nr 653
Numer ogłoszenia: 240521 - 2008; data zamieszczenia: 29.09.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 208080 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowice, Nowy Rynek 17, Dąbrowice, woj. łódzkie, tel. 0-24 2522587, fax 0-24 2522587.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi Kapuśnik w Dąbrowicach dz. nr 653.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Droga przebiega przez miejscowość Dąbrowice i jest drogą dojazdową do posesji i gospodarstw rolnych. Łączy drogę powiatową Nr 2149 E Dąbrowice - Krośniewice z drogą powiatową Nr 2154 E Dąbrowice - Ostrowy. Przebudowywana droga jest drogą gruntową, ulepszoną (żwirowana) o szerokości 4,00 - 5,50 m o znacznych nierównościach i nieprawidłowych spadkach poprzecznych. Parametry techniczne drogi: -długość drogi 0,770 km, -klasa techniczna drogi D, -prędkość projektowana - 40 km/h, -szerokość jezdni - 3,50 m., -szerokość pobocza - dwustronne 2 x 1,0 m. Konstrukcja nawierzchni drogi: -istniejące podłoże gruntowe G1, -podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna o gr. 15 cm, -podbudowa z kruszywa łamanego, górna warstwa o gr. 8 cm, -warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 4 cm, -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 gr. 3 cm. Wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym z zagęszczeniem..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 316412.69 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 316412.69
  • Oferta z najniższą ceną: 316412.69 oferta z najwyższą ceną: 316412.69
  • Waluta: PLN.

 
informacje udostępnił:Joanna Jelonek
data udostępnienia: 2008-09-29 15:09:57
ostatnia modyfikacja: Joanna Jelonek 2008-09-29 15:09:57 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 214852