szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Gminy:
Regulamin organizacyjny
poka wszystkie dokumenty

 załącznik do Zarządzenia Nr 44/04 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 27.02.2004

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W DĄBROWICACH

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Dąbrowicach, zwany dalej Regulaminem określa :

 1. Zadania Urzędu Gminy w Dąbrowicach.
 2. Organizację Urzędu Gminy w Dąbrowicach.
 3. Zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Dąbrowicach.
 4. Zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

 • Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Dąbrowice.
 • Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Dąbrowice.
 • Wójcie, Sekretarzu, Skarbniku należy rozumieć odpowiednio Wójta Gminy Dąbrowice, Sekretarza Gminy Dąbrowice, Skarbnika Gminy Dąbrowice.
 • Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Dąbrowicach.

 

§ 3.

Urząd Gminy w Dąbrowicach realizuje zadania własne Gminy określone ustawą z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i innymi ustawami szczególnymi, Statutem Gminy, Uchwałami Rady , Zarządzeniami i Postanowieniami Wójta oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane Gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących względnie w drodze porozumień z właściwymi organami
administracji publicznej.

§ 4.

 1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy,
 2. Siedzibą Urzędu jest budynek (ratusz) przy ul. Nowy Rynek 17                     w Dąbrowicach.

§ 5.

 1. Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7;30 do 15;30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 2. Wójt w drodze zarządzenia może wprowadzić obowiązek pracy w sobotę lub w niedzielę w zamian za udzielony inny dzień wolny wymieniony w ust.1.
 3. Pracownikowi, który na polecenie przełożonego pracował w dniu ustalonym wolnym od pracy należy udzielić innego dnia wolnego spośród dni roboczych.
 4. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w soboty bez możliwości odbioru dnia wolnego przez Kierownika USC.

§ 6.

 1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
 2. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Wójt , Sekretarz , Skarbnik , Kierownik USC , mają nienormowany czas pracy.

II. ZADANIA URZĘDU GMINY W DĄBROWICACH

§ 7.

 

Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji. Do zadań Urzędu należy w szczególności:

 1. Przygotowywanie projektów uchwał, sprawozdań, analiz i materiałów pod obrady Rady oraz dla potrzeb Wójta.
 2. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady, zarządzeń i postanowień Wójta oraz innych obowiązków
  i uprawnień wynikających z przepisów prawa.
 3. Zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady i posiedzeń jej komisji.
 4. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 5. Prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem BIP.
 6. Realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
 7. Załatwianie spraw mieszkańców .
 8. Obsługa księgowości finansowej Gminy, jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych.

 

III. WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY

§ 8.

Kierownictwo Urzędu stanowią :

 1. Wójt Gminy
 2. Sekretarz Gminy.
 3. Skarbnik Gminy.

§ 9.

W skład Urzędu wchodzą referat finansowo-podatkowy i samodzielne stanowiska pracy

 1. Sekretarz Gminy – sprawy organizacyjne gminy, kadry (OG, K)
 2. Referat finansowo-podatkowy – kierownik Skarbnik Gminy.

 

Skład Referatu:

 1. Skarbnik Gminy (FB)
 2. Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej (FP),
 3. Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej (FB)
 4. Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat. Kasa (FP).

 1. Samodzielne stanowiska pracy

 1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza, handel, oraz ochrona środowiska. (USC, SO, W, DG, OŚ)
 2. Stanowisko pracy ds. rolnictwa, gospodarki gruntami, gospodarki wodnej, leśnictwa, ochrony p.poż
  i oświaty, zdrowia, kultury i sportu ( GGR, GW, OP, OŚ, ZGS)
 3. Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego (I,GD,GK,PP)
 4. Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy, spraw obronnych i obrony
  cywilnej ( OR, WG, OC )
 5. Kierowca autobusu szkolnego,
 6. Kierowca ciągnika - robotnik gospodarczy,
 7. Konserwator wodociągów,
 8. Sprzątaczka.
 9. Radca Prawny.
 10. Robotnik gospodarczy.

 

IV. ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 10.

Urząd działa w oparciu o następujące zasady :

 1. Zasada praworządności.
 2. Zasada służebności wobec społeczności lokalnej.
 3. Zasada racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym.
 4. Zasada wzajemnego współdziałania.

§ 11.

Pracownicy Urzędu przy wykonywaniu zadań Urzędu działają na podstawie przepisów prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 12.

 1. Wójt kieruje działalnością Urzędu bezpośrednio oraz przy pomocy Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy , którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich i podległych im zadań.
 2. Radca prawny podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

§ 13.

 1. Gospodarowanie mieniem publicznym winno odbywać się w sposób racjonalny, celowy, oszczędny
  z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
 2. Zakupy i inwestycje dokonywane są zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 14.

Pracownicy Urzędu zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach pracy są zobowiązani do wzajemnego współdziałania w realizacji zadań Urzędu, a w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

 

V. ZADANIA WSPÓLNE STANOWISK PRACY

§ 15.

Do zadań wspólnych stanowisk pracy należy w szczególności:

 1. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów gminnych i innych niezbędnych przepisów prawa.
 2. Ciągłe aktualizowanie przepisów prawnych i wzajemne informowanie się o zmianach. Znajomość orzecznictwa.
 3. Umiejętność uzyskania wykładni prawa w sprawach wątpliwych lub nie rozstrzygniętych normą prawną zarówno od radcy prawnego jak i od innych specjalistycznych organów administracji rządowej.
 4. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań przez organy gminy oraz wszelkich spraw wynikających z ustaw i innych przepisów szczególnych.
 5. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych z zakresu swojego stanowiska pracy.
 6. Opracowywanie projektów uchwał i innych materiałów dla potrzeb Rady , Komisji Rady i Wójta.
 7. Wykonywanie uchwał Rady , zarządzeń i postanowień Wójta i składanie bieżących informacji o ich realizacji.
 8. Rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych, posłów i senatorów oraz skarg, postulatów
  i spraw mieszkańców gminy.
 9. Opracowywanie propozycji do programów i przepisów gminnych w zakresie swojego działania oraz propozycji uchwał Rady.
 10. Opracowywanie projektów umów, zleceń z podmiotami gospodarczymi w zakresie ustalonych zadań.
 11. Współpraca z samorządami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi.
 12. Współdziałanie z właściwymi organami administracji samorządowej, rządowej, samorządami wiejskimi, organami spółdzielczymi, jednostkami, zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi i środkami masowego przekazu.
 13. Kulturalne, kompetentne , rzeczowe i pilne załatwianie spraw interesantów zgłaszających się do Urzędu.
 14. Archiwizowanie dokumentacji tworzonej w Urzędzie.
 15. Prowadzenie kontroli w ramach właściwości rzeczowej w stosunku do jednostek organizacyjnych.
 16. Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej.
 17. Ochrona danych osobowych.
 18. Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.
 19. Wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych.
 20. W przypadku gdy w niniejszym Regulaminie oraz w zakresie czynności pracownika brak jest określonego zadania, zadanie zostanie przydzielone pracownikowi przez Wójta na wniosek Sekretarza.

VI. ZASADY PODZIAŁU ZADAŃ I KOMPETENCJI POMIĘDZY
POSZCZEGÓLNE STANOWISKA PRACY

§ 16.

Do zakresu działania i kompetencji Wójta w szczególności należy :

1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędem.

2. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz.

3. Prowadzenie bieżącego nadzoru nad gospodarką finansową gminy.

4. Przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał.

5. Organizowanie wykonywania uchwał Rady.

6. Ustalanie regulaminu pracy Urzędu oraz innych aktów wewnętrznych.

7. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

8. Upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

9. Przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady Gminy w terminie 7 dni od
dnia ich podjęcia.

10. Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof.

11. Załatwianie interpelacji posłów i senatorów.

12. Udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.

13. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.

14. Wykonywanie uprawnień kierownika zakładu pracy i zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników
Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.

15. Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przyjętych na mocy
porozumień.

16. Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym , które nie są zastrzeżone
na rzecz innych podmiotów.

 1. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami ustaw i uchwałami Rady.
 2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym m.in. ze związkami i stowarzyszeniami samorządowymi
 3. Współpraca międzynarodowa i sprawy promocji gminy.

 

§ 17.

Do zakresu zadań Sekretarza Gminy należy:

1. Opracowywanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu.

2. Opracowywanie projektów Statutu Gminy i Regulaminu Urzędu, regulaminu pracy oraz innych aktów
wewnętrznych.

3. Organizowanie pracy Urzędu oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem referatów i stanowisk pracy.

4. Zapewnienie zgodności działań Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Kierowanie pracą Urzędu w czasie nieobecności Wójta.

6. Sprawowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.

7. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie.

8. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców w trybie art. 951 § 1 kodeksu cywilnego.

9. Nadzorowanie nad prawidłowym przygotowaniem projektów uchwał Rady.

10. Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji
o charakterze publicznym na terenie gminy.

11. Organizowanie współdziałania z sołectwami.

12. Nadzorowanie terminowości załatwiania spraw obywateli przez Urząd.

13. Nadzorowanie spraw związanych z wyborami i referendami.

14. Koordynacja i nadzór nad przepływem informacji o zmianach w przepisach prawnych dotyczących
pos
zczególnych stanowisk.

15. Wydawanie wszelkich zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.

 1. Prowadzenie kancelarii Urzędu Gminy.
 2. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji, czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, prowadzenie dziennika korespondencji.
 3. Prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwiania skarg, wniosków składanych do Urzędu.
 4. Prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych :

 • bieżąca analiza dokumentacji pracowniczych pod kątem zgodności z prawem i kompetentności,

 • przestrzeganie wszelkich zmian prawa w zakresie spraw pracowniczych i przedkładanie propozycji Wójtowi w tym zakresie.

 • przygotowywanie dokumentów z zakresu spraw osobowych, przestrzeganie wszelkich terminów w tym zakresie.

20. Zaopatrywanie Urzędu w niezbędne materiały biurowe, prowadzenie jego ewidencji ilościowej i wartościowej oraz dokonywanie jego rozliczeń.

21. Załatwianie spraw pieczęci Urzędu – ustalanie treści zamówienia, wydawanie, zwroty, ewidencja.

22. Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy w Urzędzie.

23. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych.

24. Organizowanie i dokumentowanie narad Wójta z pracownikami i sołtysami.

25. Prowadzenie rejestrów i dokumentacji kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.

26. Prowadzenie rejestru upoważnień.

27. Prowadzenie spraw z zakresu archiwum zakładowego, koordynowanie i nadzorowanie archiwizacji dokumentów tworzonych w Urzędzie Gminy.

28. Prowadzenie rejestru aktów prawnych wydawanych przez Wójta (Zarządzenia, Postanowienia).

29. Organizacja robót publicznych, interwencyjnych, staży

30. Ochrona danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach.

31. Zabezpieczanie majątku Gminy przed utratą lub dewastacją.

32. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.

33. Zabezpieczanie zastępstw w razie nieobecności pracowników.

34. Troska o estetykę i funkcjonalność pomieszczeń i otoczenia obiektów komunalnych.

35. Sporządzanie oświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym i zeznań świadków,

36. Służenie radą i pomocą wójtowi we wszystkich podejmowanych przez Gminę sprawach.

37. Współpraca ze Skarbnikiem w sprawie pozyskiwania dodatkowych środków na realizację zadań oraz w innych sprawach mających na celu prawidłową gospodarkę finansami gminy, w tym realizację ustawy o zamówieniach publicznych

38. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną

39. Wykonywanie innych spraw zleconych przez Wójta.

§ 18.

Do zakresu zadań Skarbnika Gminy należy:

1. Kierowanie pracą Referatu Finansowo-Podatkowego oraz nadzór nad właściwym spełnianiem obowiązków pracowników referatu.

2. Należyta organizacja pracy, prawidłowe wykonywanie zadań objętych zakresem czynności.

3. Prawidłowy podział pracy w referacie i zapewnienie realizacji zadań.

4. Nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianie spraw przez pracowników
referatu .

5. Wykonywanie zadań i obowiązków określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie
o rachunkowości i w innych aktach prawnych dotyczących spraw finansowych i podatkowych.

6. Opracowywanie projektu budżetu gminy.

7. Opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu.

8. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu.

9. Kontrasygnata czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych .

10. Bieżąca analiza dochodów i wydatków budżetu.

11. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz przedkładanie wniosków
Wójtowi i Radzie Gminy.

12. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie przewidzianym w odrębnych przepisach.

13. Kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy.

14. Nadzór i kontrola formalno – prawna i rachunkowa wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe.

15. Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia zakładowego planu kont wraz z zasadami rachunkowości, prowadzenie instrukcji i kontroli dokumentów finansowo – księgowych, instrukcji gospodarki kasowej.

16. Opracowywanie instrukcji wewnętrznej w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych określających odpowiedzialnych poszczególnych pracowników za prawidłowe wykonywanie operacji finansowych i gospodarczych.

17. Opracowywanie prognoz finansowych niezbędnych w przypadku zaciągania kredytów i pożyczek.

18. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad kasą Urzędu Gminy.

19. Podejmowanie prawem przewidzianych działań na rzecz zwiększenia dochodów do budżetu gminy, a także wniosków co do oszczędności .

20. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i bankiem wykonującym obsługę gminy.

21. Archiwizowanie dokumentacji ze swojego stanowiska pracy.

22. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień udzielanych przez Wójta.

23. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę.

24. Przygotowywanie projektów uchwał Rady , Zarządzeń, Postanowień Wójta dotyczących budżetu, jego zmian i zaciągania zobowiązań finansowych.

 1. Prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością finansową jednostek organizacyjnych gminy.
 2. Sporządzanie list płac i kart wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy.
 3. Prowadzenie spraw i dokumentacji składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z ustawami o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych :

1) zgłaszanie do ubezpieczenia

2) ustalanie obowiązku ubezpieczenia

3) terminowe naliczanie, przekazywanie i rozliczanie składek 

4)  sporządzanie obowiązującej dokumentacji w tym zakresie i jej terminowe przekazywanie.

 

28.  Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

29. Przekazywanie dotacji podległym jednostkom oraz innym instytucjom i organizacjom.

30. Wnioskowanie terminów i trybu przeprowadzenia inwentaryzacji, organizowanie i nadzór przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych gminy.

31. Rozliczanie inwentaryzacji.

32.  Prowadzenie bieżącej ewidencji pozostałych środków trwałych (wyposażeń oraz wartości niematerialnych ).

33. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem budynków i budowli stanowiących własność gminy.

34. Przedkładanie co najmniej raz na kwartał informacji o możliwości pozyskiwania środków finansowych pochodzących ze środków krajowych i zagranicznych,

35. Inicjowanie wystąpień i wniosków o pozyskiwanie dodatkowych środków na realizację zadań Gminy.

36. Współpraca z Inspektorem ds. inwestycji w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych.

37. Sporządzanie wniosków o pożyczki i kredyty ( w tym inwestycyjne)

38. Służenie radą i pomocą Wójtowi w sprawach związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środkópublicznych oraz w innych sprawach związanych z majątkiem gminy .

39. Czuwanie nad realizacją wszystkich zadań dotyczących spraw finansowych i majątkowych Gminy.

40. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta lub Sekretarza Gminy.

§ 19.

Do zakresu zadań Księgowej budżetowej należy:

1. Prowadzenie bieżącej ewidencji środków trwałych oraz ich rozliczanie w okresie sprawozdawczym.

2. Dekretowanie, rozliczanie, księgowanie wydatków budżetowych i inwestycji.

3. Prowadzenie spraw dochodów gminy w tym:

1) dekretowanie dowodów księgowych

2) rozliczanie

3) uzgadnianie poszczególnych grup dochodów

4) sporządzanie wydruków komputerowych

4. Prowadzenie kartotek dotyczących zaangażowania środków budżetowych.

5. Rozliczanie opłaty targowej.

6. Rozliczanie podatku VAT.

7. Prowadzenie spraw związanych z zasiłkami rodzinnymi pracowników urzędu.

8. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta, Skarbnika lub Sekretarza Gminy.

 

§ 20.

Do zakresu zadań stanowiska pracy ds. wymiaru podatków i opłat. Kasa należy :

 1. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku rolnego, od środków transportowych, nieruchomości i leśnego w tym:

a) stosowanie właściwych stawek podatkowych

b) stosowanie zasady powszechności opodatkowania

 1. Prowadzenie ewidencji wszystkich podatników w zakresie podatków: rolnego, od środków transportowych, nieruchomości i leśnego.
 2. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i ściągalnością podatków i opłat lokalnych,
 3. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatku rolnego, od środków transportowych, nieruchomości i leśnego oraz opłat.
 4. Wprowadzanie zmian w kartach gospodarstw i nieruchomości.
 5. Wydawanie zaświadczeń w zakresie posiadania i prowadzenia gospodarstw rolnych, osiągania dochodowości, zaległości podatkowych i innych w tym zakresie,
 6. Prowadzenie kontroli podatników w zakresie deklarowanych podatków i opłat.
 7. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu :

- wypłacanie należności

- sporządzanie raportów kasowych

- prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania

- sprzedaż znaków opłaty skarbowej

- przyjmowanie opłaty skarbowej od weksli.

9. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta, Skarbnika lub Sekretarza Gminy.

§ 21.

Do zakresu zadań stanowiska pracy ds. księgowości podatkowej należy:

 1. Prowadzenie księgowości podatkowej, księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów, niezbędnych ksiąg i kartotek w zakresie podatków i opłat.
 2. Prowadzenie należytej księgowości w zakresie przypisów i odpisów na kontach podatników z tytułu udzielonych ulg ustawowych i umorzeń.
 3. Dokonywanie analizy stanu zaległości w podatkach i opłatach oraz prowadzenie egzekucji należności.
 4. Prowadzenie egzekucji czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne stanowiące własność gminy.
 5. Opracowanie sprawozdawczości z zakresu dochodów budżetowych i innych należności
 6. Rozliczanie sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych.
 7. Naliczanie sołtysom wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych.
 8. Rozliczanie wyciągów bankowych z zakresu wpłat podatku rolnego, od środków transportowych, od posiadania psów , od nieruchomości, leśnego i opłat oraz ich księgowanie na kontach podatników.
 9. Prowadzenie spraw z zakresu odraczania, rozkładania na raty oraz umarzania zobowiązań podatkowych i odsetek - w tym m.in. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w tym zakresie.
 10. Prowadzenie rejestru wydawanych decyzji w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminów płatności zobowiązań podatkowych.
 11. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta, Skarbnika lub Sekretarza Gminy.

§ 22.

Do zakresu zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:
 2. 1. Przyjmowanie oświadczeń o :

  - wstąpieniu w związek małżeński,

  - braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń o zawarcie
  małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

  - wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

  - wstąpienia w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,

  - powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

  - uznaniu dziecka

  - nadaniu dziecku nazwiska męża matki

  - wskazanie kandydata na opiekuna prawnego

 3. Adnotacje o ustaniu, unieważnieniu lub separacji małżeństwa.
 4. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństwa, zgonów w księgach Stanu Cywilnego oraz prowadzenie ksiąg w
  oparciu o dokonywane zgłoszenia, decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
 5. Sporządzanie aktów małżeństw na podstawie art.1 § 2 ustawy z dnia 27.07.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego.
 6. Wydawanie wypisów z ksiąg Stanu Cywilnego.
 7. Transkrypcja zagranicznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
 8. Przyjmowanie od mieszkańców gminy wniosków o wydanie dowodów osobistych i wydawanie tych
  dokumentów.
 9. Ochrona danych osobowych.
 10. Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.
 11. Prowadzenie innych zadań nałożonych na gminę ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
 12. Prowadzenie kancelarii tajnej.
 13. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją poborowych.
 14. Sporządzanie list poborowych.
 15. Udział w pracach odpowiedniej Komisji Poborowej.
 16. Prowadzenie całokształtu prac akcji kurierskiej i kierowanie nią.
 17. Przygotowywanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych.
 18. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w tym:
 19. - prowadzenie kart osobowych mieszkańców gminy,

  - organizowanie i udział w kontrolach dyscypliny meldunkowej

  - wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych,

  - zameldowania stałe, czasowe, wymeldowania,

 20. Współpraca z Ośrodkiem Informatyki Terenowego Banku Danych.
 21. Prowadzenie innych zadań nałożonych na gminę ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
 22. Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą:

- ewidencjonowanie działalności gospodarczej

- opracowywanie projektów uchwał w sprawach liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

21. Współpraca z Gminną Komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi,

22. Naliczanie opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

23. Wnioskowanie o ustalenie czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i
zakładów usługowych dla ludności.

24. Prowadzenie spraw nałożonych na gminę ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 1. Prowadzenie rejestru wyborców.
 2. Przygotowanie materiałów w sprawie nazewnictwa miejscowości i ulic,
 3. Oznaczanie budynków numerami porządkowymi
 4. Organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz spraw z związanych z grzebaniem zmarłych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, ochroną przyrody, gospodarką odpadami w tym :
 6. - zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

  - ochrony gruntów,

  - utrzymywania czystości i porządku,

  - ochrony powietrza atmosferycznego,

  - ochrony wód i gospodarki wodnej.

 7. Prowadzenie spraw socjalnych i bhp pracowników.
 8. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta lub Sekretarza Gminy.

§ 23.

Do zakresu zadań stanowiska pracy ds. rolnictwa, gospodarki gruntami, leśnictwa i gospodarki wodnej należy:

 1. Opracowywanie projektów gminnych planów dotyczących rolnictwa w oparciu o kierunkowe założenia Rady i jej komisji.

2. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w tym:

- wydawanie zezwoleń na uprawę maku,

- prowadzenie nadzoru nad uprawami maku

3. Realizowanie zadań gminy określonych w ustawie o ochronie zwierząt w tym:

- podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt, współdziałanie w tym zakresie z inspekcją weterynaryjną oraz instytucjami i organizacjami, których celem jest ochrona zwierząt,

- przygotowywanie projektów decyzji w sprawie odebrania (czasowo lub stałe ) właścicielowi lub osobie utrzymującej zwierzę rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane i przekazanie go pod opiekę innej osobie,

4. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

5. Realizowanie zadań określonych w ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

6. Realizowanie zadań określonych w ustawie o zwalczaniu chorób zwierząt .

7. Prowadzenie i nadzór prac związanych z organizacją spisów badań rolniczych i statystyki rolniczej gminy
przygotowywanych przez Urząd Statystyczny.

8. Realizacja zadań z zakresu ustawy – Prawo łowieckie.

9. Koordynowanie gospodarki materiałem nasiennym, współdziałanie z inspekcją nasienną.

10. Współdziałanie z inspektoratem ochrony roślin.

11. Prowadzenie postępowań przy rozgraniczeniu nieruchomości.

12. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem pozwoleń wodno prawnych na eksploatację ujęć wody.

13. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w tym :

1) sprzedaży nieruchomości

2) wydzierżawianie, sprzedaż nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu i drodze
bez przetargowej ,

3) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

4) prowadzenie spraw w zakresie zlecenia wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

5) wymierzanie opłat gruntów wieczystego użytkowanie,

6) przygotowywanie dokumentów potrzebnych do komunalizacji nieruchomości,

7) podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i
wydzierżawienia.

14. Kontrola wykorzystania gruntów rolnych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz decydowanie o wyłączeniu ich z
produkcji rolnej- przygotowywanie decyzji w tym zakresie.

15. Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

16. Sporządzanie okresowych informacji o stanie mienia komunalnego.

17. Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania gminy, a

w razie jego braku podjęcia odpowiednich czynności wynikających z przepisów prawa w tym zakresie.

18. Przygotowywanie projektów decyzji zatwierdzających projekt podziału.

 1. Prowadzenie bazy danych dotyczących ewidencji gruntów i nieruchomości komunalnych
 2. Współdziałanie z Izbami Rolniczymi.

21. Realizowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym :

- współdziałanie z organami, instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie ładu, porządku publicznego
i bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

- opracowywanie informacji dotyczących realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

- utrzymanie, wyposażenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych,

- współdziałanie z policją w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa.

22. Pełnienie funkcji Pełnomocnika Gminy ds. Oświaty.

23. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury i realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie dóbr kultury.

 1. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, sportu i turystyki.
 2. Obsługa administracyjno techniczna ciągnika.
 3. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i współpraca z rolnikami
 4. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta , Sekretarza Gminy.

§ 24.

Do zakresu działania stanowiska ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego należy w szczególności :

 1. Przygotowywanie i realizacja inwestycji gminnych, a w szczególności :
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
 • przygotowywanie zarządzeń wójta w tym zakresie,
 • sporządzanie wniosków o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę,
 • sporządzenie wniosków o wszelkie niezbędne dokumenty do realizacji inwestycji,
 • sporządzanie kosztorysów wraz z przedmiarami robót na planowane i realizowane inwestycje,
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych z Agencji, Fundacji i Funduszy pomocowych, we współpracy ze Skarbnikiem Gminy.

     2. Nadzór nad stanem technicznym oświetlenia placów i ulic.

     3.Ochrona dróg gminnych, prowadzenie działań mających na celu    niedopuszczanie do przedwczesnego zużycia drogi oraz niewłaściwego jej użytkowania.

    4.Prowadzenie spraw związanych z budową rewitalizacją i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, mostów i przepustów, prowadzenie ewidencji tych dróg.

5. Organizacja zimowego utrzymania dróg gminnych.

6.Współpraca z Powiatowym Zarządem Dróg w zakresie organizacji zimowego utrzymania dróg.

7. Prowadzenie wszystkich spraw wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym a w szczególności :

 • zapewnienie sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego gminy i jego aktualizacji oraz zmian tych planów,
 • udzielanie informacji oraz wydawanie zaświadczeń i opinii o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego
  i innych przepisów dotyczących urbanistyki i budownictwa.

8.Prowadzenie spraw z zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, a w szczególności - rejestru nieruchomości, budynków i budowli stanowiących własność gminy.

9. Przygotowywanie umów najmu oraz propozycji czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność gminy.

10. Prowadzenie nadzoru techniczno – administracyjnego nad hydroforniami i wodociągiem wiejskim.

11. Wykonywanie zadań wynikających z Prawa Energetycznego

12. Obsługa administracyjno - techniczna autobusu szkolnego.

13. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta, Sekretarza Gminy.

 

§ 25

Do zakresu zadań Radcy prawnego należy:

1. Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Urzędu, a w szczególności :

- udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych
Gminy,

- sporządzanie opinii prawnych

- opiniowanie pod względem zgodności z prawem projektów uchwał wnoszonych na Sesje Rady oraz
innych aktów prawnych wydawanych przez Wójta i projektów umów zawieranych w imieniu Gminy.

2. Uczestniczenie w prowadzonych przez Gminę negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego z tytułu zawarcia umów i porozumień.

3. Nadzór prawny nad egzekucją należności gminy.

4. Występowanie w charakterze pełnomocnika gminy w postępowaniu sądowym oraz innymi organami orzekającymi.

5. Wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach ustawy o radcach prawnych.

§ 26

Do zakresu zadań stanowiska pracy ds. obsługi Rady Gminy, spraw obronnych    i obrony cywilnej należy:

1. Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1) Zabezpieczenie organizacyjne sesji Rady i posiedzeń komisji Rady.

2) Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał, sprawozdań i informacji oraz innych materiałów
potrzebnych na sesję Rady.

3) Obsługa sesji Rady i posiedzeń komisji Rady.

4) Protokołowanie posiedzeń sesji Rady i jej komisji.

5) Opracowywanie projektów pracy Rady i jej komisji.

6) Prowadzenie ewidencji uchwał Rady oraz dopilnowanie przedkładania ich Wojewodzie Łódzkiemu
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie 7 dni od podjęcia.

7) Wdrażanie uchwał Rady oraz nadzór nad ich wykonywaniem.

8) Prowadzenie ewidencji wniosków i postulatów radnych oraz przekazywanie ich do realizacji.

2. Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta, Samorządowych, sołtysów i rad sołeckich.

3. Prowadzenie dokumentacji z zebrań wiejskich.

4. Prowadzenie rejestrów uchwał, wniosków z zebrań wiejskich.

5. Pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności :

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych

2) kontrola informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie takich informacji,

3) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów

4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

5) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszania przepisów o ochronie
informacji niejawnych.

 1. Prowadzenie spraw z zakresu poczty internetowej.
 2. Prowadzenie i nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej
 3. Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej.
 4. Koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej.
 5. Przeprowadzanie czynności związanych z realizacją przedsięwzięć obrony cywilnej , obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony.
 6. Przygotowywanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych.
 7. Organizowanie i prowadzenie spraw z zakresu przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny.
 8. Prowadzenie magazynu i sprzętu obrony cywilnej.
 9. Tworzenie formacji obrony cywilnej.
 10. Projektowanie i wdrażanie strategii rozwoju gminy.
 11. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta i Sekretarza Gminy.

§ 27

Do zakresu zadań i obowiązków sprzątaczki należy w szczególności :

1. Sprzątanie pomieszczeń budynku, pranie firanek i zasłon , mycie okien oraz dbanie o czystość mienia
znajdującego się w budynku Urzędu i B
ibliotece Gminnej.

2. Otwieranie i zamykanie budynku przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy.

3. Utrzymanie czystości schodów wejściowych budynku i dbałość o estetykę najbliższego otoczenia Urzędu i
Biblioteki Gminnej.

 1. Dbałość o powierzony sprzęt, sprawdzanie zamknięcia drzwi i okien w Urzędzie i Gminnej Bibliotece.
 2. Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń Wójta lub Sekretarza Gminy.

§ 28.

Do zakresu zadań i obowiązków stanowiska pracy Kierowcy autobusu należy w szczególności :

1. Obsługa autobusu

2. Dbanie o dobry stan techniczny pojazdu i jego zabezpieczenie przed kradzieżą lub uszkodzenie wykonywanie codziennych przeglądów sprawności technicznej wykonywanie drobnych napraw

3.Dbanie o czystość pojazdu

4. Wnioskowanie o dokonywanie niezbędnych remontów pociągających skutki finansowe

5. Rozliczanie się z pobranego paliwa oraz innych płynów, smarów, narzędzi i itp.

6. Bieżąca kontrola powierzonej dokumentacji:

- aktualność dowodu rejestracyjnego (terminy przeglądów technicznych samochodu)

- aktualność ubezpieczenia OC pojazdów samochodowych i NW kierowców,

- aktualność kart drogowych.

7. Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń Wójta lub Sekretarza Gminy.

§ 29.

Do zakresu zadań i obowiązków stanowiska pracy Kierowcy ciągnika – robotnika gospodarczego należy w szczególności :

 1. Obsługa ciągnika
 2. Dbanie o dobry stan techniczny ciągnika i jego zabezpieczenie przed kradzieżą lub uszkodzenie i wykonywanie codziennych przeglądów sprawności technicznej wykonywanie drobnych napraw.
 3. Obsługa rozsiewacza nawozów
 4. Naprawa oraz konserwacja powierzonych maszyn i urządzeń
 5. Prowadzenie magazynu oraz księgowości magazynowej Urzędu
 6. Wnioskowanie o dokonywanie niezbędnych remontów pociągających skutki finansowe.
 7. Rozliczanie się z pobranego paliwa oraz innych płynów, smarów, narzędzi itp.
 8. Dokonywanie konserwacji żwirowych dróg gminnych,
 9. Utrzymanie przejezdności dróg gminnych, a w razie potrzeby także innych dróg, a szczególnie zakrętów
  w okresie zimowym,
 10. Opróżnianie i wywóz kontenerów na śmieci oraz koszy ulicznych,
 11. Bieżąca kontrola powierzonej dokumentacji:
 12. - aktualność dowodu rejestracyjnego (terminy przeglądów technicznych samochodu)

  - aktualność ubezpieczenia OC pojazdów samochodowych i NW kierowców,

  - aktualność kart drogowych

 13. Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń Wójta lub Sekretarza Gminy.

§ 30.

Do zakresu zadań i obowiązków stanowiska pracy konserwator wodociągu należy w szczególności :

1. Obsługa hydroforni

 • utrzymanie optymalnych warunków pracy urządzeń w tym sieci wodociągowej
 • szybkie zapobieganie skutkom awarii
 • wykonywanie drobnych napraw
 • stała kontrola wykorzystania wody przez odbiorców
 • stała troska o nieprzerwane dostarczanie wody o jak najwyższej jakości do odbiorców

2. Współpraca ze Stacją Sanitamo-Epidemiologiczną i UDT

3. Dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń hydroforni i terenów przyległych

4. Konserwacja urządzeń co i wody w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy

5.Troska o właściwe zabezpieczenie hydroforni przed kradzieżą, uszkodzeniem, sabotażem lub atakiem terrorystycznym.

6.Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń Wójta lub Sekretarza Gminy.

§ 31.

Do zakresu zadań i obowiązków Robotnika gospodarczego należy w szczególności :

 1. Dbałość o czystość przystanku autobusowego.
 2. Utrzymanie czystości i porządku w parkach i terenach wokół budynków komunalnych.
 3. Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń Wójta lub Sekretarza Gminy.

 

Załącznik Nr 1

 

do Regulaminu Organizacyjnego

 

Urzędu Gminy

 

 

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ.

 

§ 1.

 

 

W Urzędzie Gminy sprawowana jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.

 

§ 2.

 

 

1. Kontrole wewnętrzną w Urzędzie sprawują :

 

Wójt, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

 

2. Sekretarz i Skarbnik przygotowują plan kontroli wewnętrznej do zatwierdzenia przez Wójta

§ 3.

 

 

Kontrolę zewnętrzną wykonują pracownicy w zakresie upoważnień przyznawanych przez Wójta.

 

 

 1. Wójt w każdej sprawie.
 2. Sekretarz w każdej sprawie w uzgodnieniu z Wójtem, a w sytuacji nie cierpiącej zwłoki bez uzgodnienia.
 3. Skarbnik Gminy w zakresie realizacji budżetu przez jednostki organizacyjne podporządkowane Gminie.
 4. Pracownicy w stosunku do jednostek podporządkowanych w zakresie właściwości rzeczowej w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

do Regulaminu Organizacyjnego

 

Urzędu Gminy

 

ZASADY PODPISYWANIA DECYZJI PISM .

 

§ 1.

 

Wójt osobiście podpisuje :

 

 

1) Decyzje, postanowienia, zaświadczenia.

 

2) Dokumenty kierowane do organów administracji rządowej.

 

3) Pisma do przedstawicielstw dyplomatycznych.

 

4) Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski posłów.

 

5) Odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące podległych pracowników.

 

 1. Wnioski o nadanie znaczeń państwowych
 2. Pisma zastrzeżone do podpisu Wójta odrębnymi przepisami lub mające ze względu na swój charakter
 3. specjalne znaczenie

 4. Umowy o prace i zakresy czynności pracowników
 5. Plany świadczeń na rzecz obrony kraju
 6. Odpowiedzi na pisma z klauzulą “poufne”
 7. Zarządzenia i okólniki

 

§ 2.

 

Sekretarz Gminy podpisuje :

 

 

1) Dokumenty oraz korespondencję wynikającą z prowadzonych spraw.

 

2) Z upoważnienia Wójta dokumenty i pisma wymienioną w § 1.

 

 

 

 

§ 3.

 

Kierownik USC podpisuje pisma należące do właściwości jego działania wynikające m.in. z ustawy o aktach stanu

 

cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także przepisów szczególnych.

§ 4.

 

 

Dokumenty przedstawione do podpisu Wójta lub Sekretarza Gminy winne być parafowane przez odpowiednich

 

pracowników merytorycznych.

 

 
informacje udostępnił:Joanna Jelonek
data udostępnienia: 2004-02-03 06:10:48
ostatnia modyfikacja: Joanna Jelonek 2004-03-02 15:14:27 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Dotacje 2008,2009,2010
 Pozycja Nr 78 RT
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 217743